Adakara Neeli Kahan Aur Kis Haal Main Hai ?

Adakara Neeli Kahan Aur Kis Haal Main Hai ?