Mashal Ko Kis Ne Aur Kyun Marwaya?

Mashal Ko Kis Ne Aur Kyun Marwaya?