Imam Masjid Ne Mashal Khan Ke Namaz Janaze Ke Waqt Kiya Kiya?

Imam Masjid Ne Mashal Khan Ke Namaz Janaze Ke Waqt Kiya Kiya?

Source:- http://dailyqudrat.com/pakistan/15-Apr-2017/93771