Imam Masjid Ne Mashal Khan Ke Namaz Janaze Ke Waqt Kiya Kiya?

Imam Masjid Ne Mashal Khan Ke Namaz Janaze Ke Waqt Kiya Kiya?Imam Masjid Ne Mashal Khan Ke Namaz Janaze Ke Waqt Kiya Kiya: https://goo.gl/0xTbHL
bbbb