Salman Khan Ko A-i-d-s Hai?

Salman Khan Ko A-i-d-s Hai?