Wo kiya hai jo hai to ap ka per dosre us ka zeyada istimal kerte hain?

Wo kiya hai jo hai to ap ka per dosre us ka zeyada istimal kerte hain?Wo kiya hai jo hai to ap ka per dosre us ka zeyada istimal kerte hain: https://goo.gl/K5yR6H
video-dekhne2