What Was Aiza Khan’s Response when Danish Taimoor Proposed Her ??

What Was Aiza Khan’s Response when Danish Taimoor Proposed Her ??