Bete Ne Apne Walid Ki Mayat Ke Sath Kiya Harkat Ki??

Bete Ne Apne Walid Ki Mayat Ke Sath Kiya Harkat Ki??