Mujhey Tu Jahanum Mein Jana Hai, Wahan Dukhi Logon Ki Khidmat Karon Ga – Abdul Sattar Edhi

Mujhey Tu Jahanum Mein Jana Hai, Wahan Dukhi Logon Ki Khidmat Karon Ga – Abdul Sattar Edhi
Mujhey Tu Jahanum Mein Jana Hai, Wahan Dukhi Logon Ki Khidmat Karon Ga – Abdul Sattar Edhi